Cefnogwch Ni

COVID-19
Rydyn ni’n gwerthfawrogi’n fawr sut rydych chi’n cefnogi ein gwaith i warchod a hyrwyddo ein treftadaeth Sioraidd. A hithau’n adeg anodd, os ydych chi’n teimlo eich bod yn gallu cyfrannu rhodd i’r Grŵp Sioraidd, bydden ni’n hynod o ddiolchgar. 

Mae sawl ffordd y gallwch chi helpu i gefnogi gwaith pwysig y Grŵp Sioraidd. Pam na wnewch chi ystyried ymuno fel aelod, cyfrannu rhodd, neu wirfoddoli gyda ni? 

Aelodaeth

Mae eich cefnogaeth yn ein helpu i gyflogi pedwar Cynghorwr Cadwraeth sy’n teithio ledled Cymru a Lloegr i roi cyngor arbenigol am geisiadau cynllunio sy’n effeithio ar adeiladau a gerddi Sioraidd. Yn go aml, yn enwedig yn achos adeiladau rhestredig Gradd II, ni fydd yr unig rai i godi llais dros ran o’n treftadaeth sydd dan fygythiad. Drwy ymuno fel aelod, byddwch chi’n helpu i gefnogi ein gwaith creiddiol, pwysig.  

Mae aelodaeth hefyd yn cynnwys: 

  • Cyfnodolyn blynyddol y Grŵp Sioraidd 
  • Cylchgrawn ddwywaith y flwyddyn 
  • Mynediad i ddigwyddiadau i aelodau, gan gynnwys darlithoedd, teithiau cerdded ac ymweliadau gwledig 

Rydyn ni’n cynnig amrywiaeth o opsiynau aelodaeth gwahanol – o aelodaeth flynyddol i aelodaeth am oes (gydag opsiynau i unigolion ac ar y cyd), ynghyd ag aelodaeth gorfforaethol i’ch busnes.  

Become a member

Aelodaeth Gorfforaethol

Mae’r Grŵp Sioraidd yn croesawu sefydliadau o gyffelyb fryd, sy’n hyrwyddo’r arferion gorau yn eu meysydd arbenigol nhw, i ymuno â ni fel Aelodau Corfforaethol. Cysylltwch â ni ar 0207 529 8920 neu drwy members@georgiangroup.org.uk er mwyn inni allu trafod sut y gallai bod yn Aelod Corfforaethol o’r Grŵp Sioraidd fod o fudd i’ch sefydliad chi. Fel arall, cliciwch ar y botwm isod i ddod yn Aelod Corfforaethol heddiw.  

Mae Aelodaeth Gorfforaethol yn cynnwys:   

  • Copi o’r Georgian Group Journal a dau rifyn o gylchgrawn The Georgian 
  • Bathodyn Digidol Cefnogwr i’w ddefnyddio ar blatfformau 
  • Amrywiaeth o gyfleoedd i noddi   
  • Cael eich cynnwys ar ein rhestr o gefnogwyr ar ein gwefan 
  • Y cyfle i fynychu digwyddiadau rhwydweithio 
  • Gostyngiadau ar brisiau hysbysebu yng nghylchgrawn The Georgian 
  • Gostyngiadau ar bris llogi ystafell yn ein pencadlys yn Fitzroy Square, Llundain   
Become a Corporate Member

Cyfrannu Rhodd

Mae haelioni ein cefnogwyr yn sicrhau y bydd modd i genedlaethau lawer fwynhau treftadaeth ein hadeiladau Sioraidd yn y dyfodol.  Mae pob ceiniog a gawn yn mynd yn uniongyrchol tuag at ein gwaith pwysig. 

A ninnau’n elusen fechan, gall rhoddion o unrhyw faint wneud gwahaniaeth anferth inni. Yn y gorffennol, rydyn ni wedi bod yn ddigon ffodus i elwa o roddion untro, cyfraniadau misol rheolaidd tuag at Gronfa Oak (i dalu am gostau gwaith achos), ac amryw o gymynroddion. Wrth i’n llwyth gwaith gynyddu, ac wrth i gyllid cyhoeddus barhau i ostwng, mae refeniw o roddion yn bwysicach nag erioed.  

Diolch i’ch cefnogaeth a’ch haelioni chi, mae modd inni barhau i godi llais dros warchod ein treftadaeth genedlaethol mewn ffordd sensitif ac addas. 

Give a donation

Gwirfoddoli

O dro i dro, bydd gennyn ni gyfleoedd ichi wirfoddoli gyda ni ar brosiectau penodol. 

Dydyn ni ddim yn chwilio’n benodol am wirfoddolwyr newydd ar hyn o bryd, ond mae croeso ichi anfon ymholiad i office@georgiangroup.org.uk  

Image

Share this Post